Τεχνολογία Γεωργίας Ακριβείας
logo
Η εργασία αυτή αποτελεί μια βιβλιογραφική μελέτη αναφορικά με τη σκοπιμότητα της εφαρμογής σύγχρονων τεχνολογιών αλλά και τεχνολογιών Ασύρματων Δικτύων Αισθητήρων (ΑΔΑ) στον τομέα της γεωργίας και πιο συγκεκριμένα στην παραγωγή Κρόκου, με στόχο τη βελτίωση συνολικά της διαδικασίας παραγωγής και τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών καλλιέργειας. Ο στόχος της παρούσας μελέτης είναι η αξιολόγηση της οικονομικής βιωσιμότητας και της οικονομικής σκοπιμότητας της υιοθεσίας γεωργίας ακριβείας στην καλλιέργεια κρόκου. Πιο συγκεκριμένα, στη μελέτη που υλοποιήθηκε συνοψίζονται τα αποτελέσματα της βιβλιογραφικής επισκόπησης που διεξήχθη σε ένα ευρύ σύνολο επιστημονικών δημοσιεύσεων σε γνωστά περιοδικά και συνέδρια του χώρου για την εξαγωγή συμπερασμάτων αναφορικά με τα ακόλουθα:
1) Το μοντέλο αποφάσεων στο οποίο είναι αναγκαίο να στηριχτεί ένας αγρότης – παραγωγός.
2) Στη μελέτη αυτή αναλύουμε τα κόστη, τα έξοδα, τους κινδύνους και τα ρίσκα μίας τέτοιας επένδυσης. Πιο συγκεκριμένα τα έξοδα για την απόκτηση, συντήρηση αλλά και υποστήριξη του εξοπλισμού και τους κινδύνους που θα εμφανιστούν με την χρήση αυτού.
3) Αναφέρουμε τα πλεονεκτήματα που θα επιφέρει μία επένδυση στον τομέα της Γεωργίας με την χρήση τεχνολογιών ακριβείας. Αυτά τα πλεονεκτήματα θα είναι είτε οικονομικά είτε περιβαλλοντικά. Αναλύονται οι τεχνικές αύξησης της αποδοτικότητας και της παραγωγικότητας.
4) Παρουσιάζουμε και αναλύουμε οικονομικούς όρους που θα βοηθήσουν για την εξαγωγή ενός οικονομικού συμπεράσματος της εφαρμογής της κάθε επένδυσης. Για την βελτιστοποίηση εγκυρότητας στοιχείων που αναθέτει η εργασία αυτή πραγματοποιήθηκε μία Οικονομοτεχνική Μελέτη σε ένα υπολογιστικό φύλλο (Excel) που έχει ως αποτέλεσμα ένα πιο ολοκληρωμένο συμπέρασμα της οικονομικής αποδοτικότητας της επένδυσης.
Τέλος η ιστοσελίδα αυτή κατασκευάστηκε για να είναι δυνατή η εφαρμογή όλων των υπολογιστικών τύπων όσον αφορά την οικονομική αποδοτικότητα της επένδυσης.