Ενότητες Εργασίας

Ενότητα 1: Βιβλιογραφική Επισκόπηση

Περιγραφή: Βιβλιογραφική επισκόπηση ερευνητικού χώρου, σύμπραξης τεχνολογιών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων & δικτύων ασύρματων αισθητήρων, με την καλλιέργεια κρόκου.

 • Βιβλιογραφική επισκόπηση τεχνολογιών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων.
 • Σύγχρονες τεχνολογίες ασύρματων δικτύων αισθητήρων για την καλλιέργεια κρόκου, βιβλιογραφική επισκόπηση της εφαρμογής σε αγροκαλλιέργεια
 • Βιβλιογραφική επισκόπηση τεχνικών παραγωγής & επεξεργασίας κρόκου
Ενότητα 2: Απαιτήσεις, σχεδίαση πλατφόρμας παρακολούθησης καλλιεργειών κρόκου με τη χρήση ενδείξεων από μη επανδρωμένα ιπτάμενα οχήματα

Περιγραφή: Σχεδιασμός, περιγραφή, παρουσίαση, ανάλυση απαιτήσεων, αρχιτεκτονικής, μεθοδολογίας ανάπτυξης της προτεινόμενης πλατφόρμας

 • Ανάλυση απαιτήσεων, προδιαγραφές συστήματος συλλογής ενδείξεων από μη επανδρωμένα ιπτάμενα οχήματα & αισθητήρες
 • Σχεδιασμός & ανάλυση αρχιτεκτονικής της πλατφόρμας
 • Σχεδιασμός έξυπνων προηγμένων αλγόριθμων ανίχνευσης & αντιμετώπισης κινδύνων καλλιεργειών βάσει προβλεπόμενων εισερχόμενων ενδείξεων
 • Καθορισμός μετρικών, πλαισίου διασφάλισης της ποιότητας αναμενόμενων αποτελεσμάτων
Ενότητα 3: Υλοποίηση πλατφόρμας παρακολούθησης καλλιεργειών κρόκου με χρήση ενδείξεων από μη επανδρωμένα ιπτάμενα οχήματα

Περιγραφή: Κατασκευή πλατφόρμας σε πολλαπλά προγραμματιστικά περιβάλλοντα με επίτευξη της διασύνδεσης επιμέρους υλικών & λογισμικών

 • Υλοποίηση πλατφόρμας παρακολούθησης καλλιεργειών σε πραγματικό χρόνο, δρομολόγηση ροής δεδομένων από έξοδο των υπό-πακέτων 3.1. & 3.2. στη είσοδο του υπό-πακέτου 3.3
 • Υλοποίηση έξυπνης μονάδας ανίχνευσης, αντιμετώπιση καλλιεργητικών κινδύνων ως υποσύστημα της κεντρικής πλατφόρμας παρακολούθησης
Ενότητα 4: Πιλοτική εφαρμογή πλατφόρμας

Περιγραφή: Εφαρμογή παραδοτέας πλατφόρμας της Π.Ε.3. σε πραγματικές συνθήκες

 • Σχεδίαση πειραματικής εφαρμογής & σεναρίων χρήσης
 • Πιλοτική εφαρμογή πλατφόρμας στις εγκαταστάσεις του Συνεταιρισμού
 • Διασύνδεση, προγραμματισμός & διαχείριση μη επανδρωμένων ιπτάμενων οχημάτων
 • Διασύνδεση, προγραμματισμός & διαχείριση ασύρματου δικτύου αισθητήρων
 • Αξιολόγηση πλατφόρμας, αποτύπωση της απόδοσης των επιμέρους υπηρεσιών της πλατφόρμας βάσει προδιαγραφών του υπό-πακέτου 2.4
Ενότητα 5: Τεχνική & οικονομική ανάλυση της προτεινόμενης μεθοδολογίας παρακολούθησης καλλιεργειών.

Περιγραφή: Δημιουργία τεχνοοικονομικού μοντέλου βάσει τεχνολογικών & οικονομικών παραμέτρων, εξαγωγή μετρικών υπολογισμού κόστους, κέρδους & απόσβεσης

 • Τεχνοοικονομική ανάλυση του προτεινόμενη επενδυτικού σχεδίου, η οποία θα αποδείξει την εφαρμοσιμότητα του προτεινόμενου τεχνοοικονομικού μοντέλου
 • Μακροοικονομική ανάλυση, μελλοντικά οφέλη & επιπτώσεις
 • Ανάλυση τεχνολογικών κινδύνων, πιθανών καταστροφικών επιβαρυντικών σεναρίων εφαρμογής, κόστους συντήρησης